facebook

Regulamin


Regulamin serwisu internetowego Vizivizi.pl

Definicje:

 • 1.1 Serwis: serwis internetowy dostępny pod adresem vizivizi.pl
 • 1.2 Użytkownik: osoba fizyczna, która zarejestrowała się w Serwisie tworząc w ten sposób konto i zaakceptowała niniejszy Regulamin. Jeden użytkownik może założyć w Serwisie jedno konto.
 • 1.3 Usługi: wszelkie produkty, kanały, oprogramowania, wgrane dane i inne możliwości, dostarczone użytkownikowi przez ViziVizi w Serwisie lub z niej pochodzące.
 • 1.4 Regulamin: Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie.
 • 1.5 Regulamin Zmieniony: każda zmieniona wersja Regulaminu.
 • 1.6 Treści: materiały tekstowe, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, nagrania wideo, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne materiały, które Użytkownik może przeglądać, do których może uzyskać dostęp lub które może zamieścić przy użyciu Usług.
 • 1.7 Streaming: cyfrowa transmisja materiału (obrazu i dźwięku) przez ViziVizi za pośrednictwem Internetu do urządzeń z dostępem do Internetu obsługiwanych przez Użytkownika.
 • 1.8 Administrator: właściciel Serwisu, to jest Paulina Jędrzejczak Gruszecka
 • 1.9 ViziVizi: serwis umożliwiający samodzielną i automatyczną obróbkę nagrań video online".

Postanowienia ogólne:

 • 1.1 Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.
 • 1.2 Wszelkie prawa do Serwisu wraz z jego zawartością przysługują Administratorowi.
 • 1.3 Administrator zapewnia utrzymanie i obsługę Serwisu oraz pomoc i informację techniczną.

Zasady działania Witryny:

 • 1.1 Wejście - odwiedzanie Serwisu jest nieodpłatne.
 • 1.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazu i odbioru materiałów zamieszczonych w Serwisie lub przekazywanych z jego użyciem, uzależnioną od przepustowości internetowej sieci Użytkownika z Serwisem, indywidualnej konfiguracji komputera Użytkownika oraz innych czynników od Administratora niezależnych.
 • 1.3 Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla określonych grup Użytkowników, w szczególności dla osób poniżej 18 roku życia, bez uzasadnienia.
 • 1.4 Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu w celu jego zmiany, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez uzasadnienia.

Stosunki pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem

 • 1.1 Korzystanie z Serwisu i oferowanych przez niego Usług podlega warunkom umowy pomiędzy użytkownikiem a Administratorem.
 • 1.2 Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Regulaminu dokonanego przez Użytkownika, co oznacza potwierdzenie przez Użytkownika faktu zapoznania się z Regulaminem.
 • 1.3 Regulamin stosuje się do wszystkich użytkowników Usług, w tym w szczególności do Użytkowników, którzy zamieszczają Treści przy użyciu Usług.

Przyjęcie Regulaminu

 • 1.1 Użytkownik powinien przyjąć Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Usług. W przypadku jego nieprzyjęcia Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usług.
 • 1.2 Użytkownik przyjmuje Regulamin poprzez elektroniczną akceptację jego treści dokonywaną poprzez wybór opcji „zapoznałem się i akceptuję regulamin” dostępnej pod tekstem Regulaminu. Bez takiej akceptacji rozpoczęcie korzystania z Usług nie jest możliwe.
 • 1.3 Użytkownik nie może korzystać z Usług i nie może przyjąć Regulaminu, jeżeli jest osobą, wobec której został wydany wiążący zakaz otrzymywania Usług lub korzystania z nich, na podstawie przepisów prawa kraju, w którym ma stałe miejsce zamieszkania lub z którego uzyskuje dostęp do Usług lub z nich korzysta.

Zmiany Regulaminu

 • 1.1 Administrator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa lub regulacjach, bądź zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Usług. Z tego powodu Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Regulamin Zmieniony zostanie umieszczony w Witrynie lub udostępniony w ramach Usług. Użytkownik, który nie przyjmuje Regulaminu Zmienionego, jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Usług. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po dniu umieszczenia Regulaminu Zmienionego zostanie potraktowane jako akceptacja Regulaminu Zmienionego.

Konta ViziVizi

 • 1.1 W celu uzyskania dostępu do wybranych (oznaczonych przez Administratora) elementów Serwisu lub Usług, Użytkownik powinien założyć konto ViziVizi. W celu założenia konta ViziVizi Użytkownik podaje w oknie rejestracji swój indywidualny adres e-mail. Na podany adres e-mail zostanie wysłany przez Administratora link aktywacyjny. Przy zakładaniu konta Użytkownik jest zobowiązany wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe, a w nich podać dokładne, pełne i prawdziwe informacje. Użytkownik ustala swoje hasło do konta. Użytkownik powinien zabezpieczyć hasło do konta i utrzymywać je w poufności.
 • 1.2 Zarejestrowanie się do Serwisu za pośrednictwem serwisu Facebook daje dostęp do Serwisu za pomocą danych dostępowych do konta osobistego w serwisie Facebook. Na adres e-mail identyfikujący Użytkownika w serwisie Faceebook zostanie wysłane hasło dostępowe do Serwisu umożliwiające zalogowanie się do Serwisu za pośrednictwem formularza logowania dostępnego w wersji desktopowej i mobilnej
 • 1.3 Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać loginu i hasła do konta i nie umożliwiać korzystania z konta w inny sposób, osobom trzecim.
 • 1.4 Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadamiać ViziVizi o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta ViziVizi przez osoby nieupoważnione, o których powziął wiadomość.
 • 1.5 Użytkownik uznaje, że będzie jedyną osobą odpowiedzialną, wobec ViziVizi i innych osób, za wszelkie działania mające miejsce w ramach jego konta ViziVizi.

Ogólne ograniczenia w korzystaniu

 • 1.1 ViziVizi niniejszym zezwala Użytkownikowi na dostęp do Usług oraz korzystanie z nich, z zastrzeżeniem poniższych warunków, a Użytkownik uznaje, że niespełnienie któregokolwiek z tych warunków będzie stanowiło z jego strony naruszenie niniejszego Regulaminu:
  • 1.1.1 Użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować żadnych części Serwisu ani Usług, w tym między innymi jakichkolwiek Treści na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ViziVizi, chyba że ViziVizi udostępni środki do realizacji takiej dystrybucji za pośrednictwem funkcji oferowanych w ramach Usług;
  • 1.1.2 Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać żadnej części Serwisu ani Usług;
  • 1.1.3 Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Treści przy pomocy technologii lub środków innych niż umożliwiające odtwarzanie nagrań wideo na Witrynie lub innych środków przeznaczonych w sposób wyraźny do tego celu przez ViziVizi;
  • 1.1.4 Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania (oraz nie podejmować takich prób) elementów zabezpieczenia Serwisu i Usług lub elementów, w szczególności które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Treści, bądź ich kopiowanie lub wprowadzają w życie ograniczenia w zakresie korzystania z Usług lub treści dostępnych za pośrednictwem Usług;
  • 1.1.5 Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia od ViziVizi: w szczególności zakazana jest: odsprzedaż dostępu do Usług, odsprzedaż materiałów reklamowych, sponsoringowych lub promocyjnych umieszczonych w Serwisie i Usługach, odsprzedaż materiałów reklamowych.
  • 1.1.6 Zabronione wykorzystywanie do celów komercyjnych nie obejmuje:
   • 1.1.6.1 umieszczania na stronie oryginalnych nagrań wideo na ViziVizi,
   • 1.1.6.2 utrzymywania oryginalnego kanału w Serwisie w celu promowania artystów,
   • 1.1.6.3 korzystania w sposób, na jaki ViziVizi wyrazi wyraźną zgodę na piśmie;
  • 1.1.7 Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do internetu (offline reader), które uzyskują dostęp do Usług w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów ViziVizi w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej niezmodyfikowanej przeglądarki;
  • 1.1.8 Użytkownik zobowiązuje się nie pobierać żadnych danych osobowych użytkowników Serwisu lub Usług w tym nazwy kont innych Użytkowników.
  • 1.1.9 Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu i Usług w celu pozyskiwania zleceń w obrocie handlowym lub w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa;
  • 1.1.10 Użytkownik zobowiązuje się nie pozyskiwać w celach komercyjnych innych Użytkowników Serwisu;
  • 1.1.11 Użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do Treści wyłącznie na własny użytek i nie w celach komercyjnych, jedynie zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z normalnego zakresu funkcji Usług oraz wyłącznie w celu prowadzenia Streaming.
  • 1.1.12 Użytkownik może zdecydować że Treści, które udostępnił w ramach Streaming będą archiwizowane na jego koncie.
 • 2. Użytkownik zobowiązuje się, że w każdym czasie podczas korzystania z Usług będzie przestrzegał wszystkich pozostałych postanowień Regulaminu.
 • 3. ViziVizi stale wprowadza innowacje w celu zapewnienia Użytkownikom możliwie najlepszych rozwiązań i wrażeń. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że forma i charakter Usług świadczonych przez ViziVizi mogą zostać zmienione bez uprzedniego zawiadamiania o tym użytkownika.
 • 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach stałego wprowadzania innowacji ViziVizi może przerwać (na stałe lub tymczasowo) świadczenie Usług (lub dowolnych elementów w ramach Usług) na rzecz Użytkownika lub ogółu Użytkowników wedle wyłącznego uznania ViziVizi, bez uprzedniego zawiadamiania Użytkownika. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym czasie. Użytkownik musi poinformować Administratora o fakcie rezygnacji za pośrednictwem formularza usuwania konta dostępnego w Serwisie.
 • 5. Użytkownik uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu korzystania z Serwisu, oraz że ViziVizi nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z Regulaminu oraz z tytułu skutków takiego naruszenia (w tym ewentualnych strat lub szkód poniesionych przez ViziVizi).

Prawa autorskie

 • 1. ViziVizi prowadzi przejrzystą politykę w zakresie praw autorskich w przypadku Treści, co do których twierdzi się, że naruszają prawa autorskie osoby trzeciej.
 • 2. W ramach polityki ViziVizi dotyczącej praw autorskich, ViziVizi uniemożliwi Użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do Usług w przypadku stwierdzenia, że użytkownik ten dopuścił się wielokrotnego naruszenia Regulaminu. Uznaje się, że Użytkownik dopuścił się wielokrotnego naruszenia, jeżeli naruszył więcej niż jeden raz.

Treści Użytkownika

 • 1. Użytkownik posiadając konto może przekazywać Treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od tego, czy Treści zostaną opublikowane, ViziVizi nie gwarantuje zachowania poufności Treści.
 • 2. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do własnych Treści, jednak udostępniając treści w Serwisie tym samym przyznaje ograniczone prawa licencyjne ViziVizi i innym użytkownikom Usług. Zasady zostały opisane w tytule: Prawa na które Użytkownik udziela licencji.
 • 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania. ViziVizi nie firmuje żadnych Treści ani żadnych wyrażonych tam opinii, rekomendacji lub porad, jak również w sposób wyraźny odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z Treściami.
 • 4. Administrator usunie Treści Użytkownika, jeżeli Użytkownik publikuje na forum publicznym treści sprzeczne z prawem, w szczególności uznawane za erotyczne, bestialskie, drastyczne, terrorystyczne, czy nawołujące do czynów niedozwolonych, lub w inny sposób nieobyczajne.
 • 5. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania z Usług będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia używania udostępnionych przez niego Treści w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami prawa.
 • 6. Użytkownik zgadza się nie zamieszczać, ani nie przesyłać Treści, o ile te zawierałyby treści, których posiadanie jest dla Użytkownika nielegalne w kraju, w którym przebywa oraz w Polsce.
 • 7. Użytkownik zobowiązuje się, że Treści zgłaszane przez niego do Usług nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem praw majątkowych osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada zgodę od właściciela lub inne uprawnienie na zamieszczenie takiego materiału.
 • 8. W momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu niniejszych warunków, ViziVizi zastrzega sobie prawo, swobodnego i nie ograniczonego koniecznością uprzedniego zawiadamiania, decydowania, czy Treści spełniają wymagania stawiane w niniejszych Regulaminie oraz usuwania takich Treści i/lub uniemożliwiania Użytkownikowi ich zamieszczania.
 • 9. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że korzystając z Usług, może być narażony na Treści, które będą nieścisłe, obraźliwe, nieprzyzwoite, nieobyczajne lub które Użytkownik uzna za niedopuszczalne z innych względów. Użytkownik zgadza się zrzec i niniejszym zrzeka się praw i środków prawnych przysługujących mu wobec ViziVizi na mocy przepisów prawa i zasad słuszności w odniesieniu do takich Treści.

Prawa na które Użytkownik udziela licencji

 • 1. Przesyłając do ViziVizi lub zamieszczając w jego witrynach Treści, użytkownik udziela:
  • 1.1. ViziVizi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, powielanie takich Treści, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług i prowadzeniem działalności ViziVizi, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Usług w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału;
  • 1.2. każdemu Użytkownikowi Usług - nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za pośrednictwem Usług oraz na korzystanie z takich Treści, ich powielanie i rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, oraz ich wystawianie bądź wykonywanie w ramach zespołu funkcji oferowanych przez Usługi oraz w granicach dozwolonych na podstawie niniejszych Warunków.
 • 2. Powyższe licencje udzielane przez Użytkownika wygasają z chwilą, gdy Użytkownik usunie lub wykasuje je z Serwisu.

Treści znajdujące się w Serwisie

 • Poza Treściami zamieszczanymi przez Użytkownika w Usługach, wszelkie inne Treści znajdujące się w Usługach należą do ViziVizi lub są licencjonowane przez ViziVizi oraz są przedmiotem praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw własności intelektualnej ViziVizi lub licencjodawców ViziVizi. Znaki towarowe bądź usługowe należące do osób trzecich figurujące w Treściach, które nie zostały wgrane lub umieszczone przez Użytkownika, są znakami towarowymi lub usługowymi odpowiednich osób uprawnionych z tych znaków. Takie Treści nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, nie mogą być przedmiotem licencji ani innej eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody ViziVizi lub, tam gdzie to właściwe, licencjodawców ViziVizi. ViziVizi oraz licencjodawcy ViziVizi zastrzegają wszystkie prawa, które nie zostały przez nich udzielone w sposób wyraźny do ich Treści.

Linki zewnętrzne

 • 1. Usługi mogą zawierać linki do innych witryn nie należących do ViziVizi lub nie podlegających kontroli ViziVizi. ViziVizi oświadcza, że nie posiada kontroli nad treściami, zasadami ochrony prywatności bądź praktykami stosowanymi w witrynach osób trzecich, nie przyjmuje za nie również odpowiedzialności.
 • 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ViziVizi nie ponosi odpowiedzialności za dostępność zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie zatwierdza reklam, produktów ani innych materiałów dostępnych poprzez takie witryny lub w takich zasobach.
 • 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ViziVizi nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, które Użytkownik może ponieść w związku z dostępnością zewnętrznych witryn lub zasobów lub w związku z uznaniem przez Użytkownika prawdziwości zawartych tam informacji, w szczególności ich kompletności, czy dokładności.

Zakończenie relacji z Serwisem

 • 1. Regulamin będzie obowiązywać do czasu wypowiedzenia przez Użytkownika lub przez ViziVizi w trybie przewidzianym poniżej.
 • 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę z ViziVizi w każdym czasie, poprzez zamknięcie konta ViziVizi.
 • 3. ViziVizi może w dowolnym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę wiążącą ViziVizi z użytkownikiem, poprzez usunięcie konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienia Regulaminu (lub dopuści się działania, z którego jasno wynika, że nie zamierza lub nie jest w stanie przestrzegać Regulaminu).
 • 4. ViziVizi może wypowiedzieć umowę wiążącą ViziVizi z Użytkownikiem, jeżeli Użytkownik publikuje na forum publicznym treści sprzeczne z prawem, w szczególności uznawane za bestialskie, erotyczne, drastyczne, terrorystyczne, czy nawołujące do czynów niedozwolonych.
 • 5. Po wygaśnięciu niniejszego Regulaminu, dla praw przysługujących Użytkownikowi i ViziVizi , obowiązków i odpowiedzialności, którym Użytkownik i ViziVizi podlegali (lub które narosły w okresie obowiązywania Regulaminu) lub co do których w sposób wyraźny stwierdzono, że pozostają bezterminowo w mocy, wygaśnięcie Regulaminu będzie bez znaczenia, a postanowienia pkt 5 „Ogólnych warunków stosunku prawnego” stosować się do takich praw, obowiązków i odpowiedzialności bezterminowo.

Wyłączenie gwarancji

 • 1. Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie rzutuje na ustawowe uprawnienia Użytkownika jako konsumenta, a Użytkownik nie może takich uprawnień w drodze umownej zmieniać ani się ich zrzekać.
 • 2. ViziVizi nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek gwarancji ani nie składa mu zapewnień zakresie świadczonych Usług.
 • 3. W szczególności ViziVizi nie składa Użytkownikowi oświadczeń ani zapewnień, że:
  • 3.1 korzystanie przez Użytkownika z Usług spełni jego oczekiwania,
  • 3.2 korzystanie przez Użytkownika z Usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy też wolne od usterek,
  • 3.3 informacje uzyskane przez Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług będą dokładne lub wiarygodne,
  • 3.4 wady działania lub funkcjonalności oprogramowania udostępnianego Użytkownikowi w ramach Usług zostaną usunięte.

Ograniczenie odpowiedzialności

 • 1. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie skutkuje wyłączeniem ani ograniczeniem odpowiedzialności ViziVizi za straty, która zgodnie z prawem właściwym nie podlegają wyłączeniu bądź ograniczeniu.
 • 2. Z zastrzeżeniem ogólnego sformułowania zawartego w powyższym artykule 1, ViziVizi nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za:
  • 2.1 straty pośrednie lub wynikowe, jakie Użytkownik może ponieść. Przez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez Użytkownika;
  • 2.2 straty i szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku:
   • 2.2.1 polegania przez Użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez użytkownika w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach Usług;
   • 2.2.2 zmian, jakie ViziVizi może wprowadzić do Usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia Usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów Usług);
   • 2.2.3 usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania Treści i innych danych komunikacyjnych utrzymywanych bądź przesyłanych w ramach korzystania przez Użytkownika z Usług;
   • 2.2.4 nieprzekazania przez Użytkownika ViziVizi właściwych danych konta;
   • 2.2.5 nieprzestrzegania przez Użytkownika zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta ViziVizi;
 • 3. Ograniczenie odpowiedzialności ViziVizi wobec Użytkownika w powyższym artykule 2 stosuje się niezależnie od uprzedzenia ViziVizi o możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż ViziVizi powinien był z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.

Pozostałe warunki stosunku prawnego

 • 1. Niniejszy Regulamin zawiera całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a ViziVizi i reguluje zasady korzystania przez Użytkownika z Usług, zastępując w całości ewentualne wcześniejsze umowy pomiędzy stronami.
 • 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ViziVizi może kierować do niego zawiadomienia, w tym o zmianach Regulaminu, listami elektronicznymi, drogą pocztową lub zamieszczając zawiadomienia w Usługach.
 • 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewykonanie bądź brak egzekucji ze strony ViziVizi prawa lub środka prawnego przewidzianego w Regulaminie (lub przysługującego ViziVizi na podstawie prawa właściwego), nie będzie stanowiło formalnego zrzeczenia się takich przysługujących ViziVizi praw, a takie prawa i środki prawne pozostaną dostępne dla ViziVizi .
 • 4. Jeżeli jakikolwiek sąd właściwy w sprawie orzeknie o nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, postanowienie zostanie usunięte z Regulaminu w sposób nienaruszający integralności pozostałych postanowień. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy i będą wykonalne.
 • 5. Niniejszy Regulamin oraz relacja pomiędzy Użytkownikiem a ViziVizi na podstawie Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. Użytkownik i ViziVizi zgodnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z Warunków. Niezależnie od powyższego Użytkownik zgadza się, aby ViziVizi przysługiwało prawo występowania o środki zabezpieczenia tymczasowego (lub inne równoważne im doraźne środki prawne) w każdej jurysdykcji.

banner